तपाईंले निम्न फारम मार्फत आफ्ना सुझाव,गुनासो तथा उजुरी यस सामुदायिक वन अध्ययन केन्द्रलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। सो तरिका ले पठायिएको कुनै पनि सन्देशले तपाईंको ब्यक्तिगत जानकारी सम्प्रेशन गरेर राख्ने छैन। तपाईंको सुझाव,गुनासो तथा उजुरीहरुलाई यस सामुदायिक वन अध्ययन केन्द्रले गम्भिर्ताका साथ हेर्नेछ।